Toe Tufa Seleni Faaopoopo ina ua Pasia Lipoti a Suetusi i le Faaaogaina o Tupe na Tufa Muamua

0
1334

Aso Lua, 16 Me 2023 – Maota o Tooa, Sogi. Pepa o Faamatalaga. Ua maea ona fa’asainiina maliega tau tupe o le Miliona i nisi o Itumalo.

“O le asõ, na fa’atautaia ai le sainigalima a le Malo o Samoa e tauala atu i le Matagaluega o Tina ma Tamaitai, Atinae o Afioaga ma Agafesootai ma Fono Faavae a Itumalo ua lautogia mo le 15% ($150,000.00) mo le poloketi Miliona.

I le maea ai o iloiloga o ripoti a suetusi i le fa’aaogaina o le $200,000 mo le fausiaina o Ofisa a Itumalo ua pasia aloaia ai e le Komiti Fa’afoe (Steering Committee) le fa’asainiina o le maliega mo le fa’amatu’uina atu o le $150,000 (15%) mo le fa’agaioiina o Ofisa a Fono Fa’avae a Itumalo. O Itumalo nei e tolu (3) ua pasia aloaia e fa’asainia maliliega mo le 15% ($150,000.00)

1. Itumalo Gagaifomauga 1

2. Itumalo Fa’asaleleaga 1

3. Itumalo Aana Alofi 4

2) Itumalo ua fa’amaonia ma pasia taiala o atinae (DDPn), mo le fa’amatu’uina o le $425,000 (1st Tranche)

E lua (2) Itumalo ua maea ona iloiloina e le Matagaluega ma pasia aloaia e le Komiti Fa’afoe (Steering Committee) ia Taiala o Atinae (District Dvelopment Plan), sa tu’uina mai. Ua lautogia nei Itumalo i le fa’amatu’uina atu o le Vaega Tupe $425,000 (First Tranche), mo atina’e a Itumalo pe a maea le fa’atalatalanoaga a le Komiti a Itumalo ma le Komiti galulue a le poloketi (One on one Consultation). O Itumalo nei ua lautogia mo le $425k muamua;

1. Itumalo Gagaifomauga 1

2. Itumalo Fa’asaleleaga 1

3) Itumalo ua fa’amaonia ma pasia ripoti o le fa’aaogaina o le $425,000 (1st Tranche Acquittal $425,000) muamua, ma o le a fa’amatuuina atu vaega tupe mulimuli $425,000 (Second Tranche).

E fa (4) Itumalo ua maea ona iloiloina e le Matagaluega ma pasia aloaia e le Komiti Fa’afoe (Steering Committee) ia ripoti o le fa’aaogaina o le Vaega tupe muamua (Acquittals $425,000), sa tuuina mai. Ua lautogia nei Itumalo ile fa’amatuuina atu o le Vaega tupe $425,000(Second Tranche) e atoa ai le miliona, mo atinae a Itumalo pe a maea le fa’atalatalanoaga a le Komiti a Itumalo ma le Komiti galulue a le poloketi (One on One Consultation). O Itumalo nei ua lautogia mo le $425k muamua;

1. Itumalo Falealupo

2. Itumalo Fa’asaleleaga 4

3. Itumalo Palauli 2

4. Itumalo Gagaemauga 2

Source: Ministry of Women, Community & Social Development

Photos: Government of Samoa