If Heaven had Emails – I didn’t get the chance to say Thank You Dad

0
2161

10 August 2019, Father’s Day, Apia Samoa. An email written in the Samoan language by Marlene Kathleen Mulipola for her Dad, Mulipola Anitelea Mulipola.

If Heaven Had Emails.

Hey Dad,
It’s been a while!
O a mai oe?
E a mai le lagi?
Ua lua feiloa’i ma mum?
Ai o lua matamata mai ma Grandma Liua ma fai o’u tala a? 😅

Ia o matou lea e okay foi a.
Tau fati a sometimes, ae taumafai pea.

E iai le mea na ou tusi atu ai.
Vaai oe, ina ua valaau le Atua ia te oe i le Aso Faraile, 26 o Aperila 2013, e te le’i fa’atòfà mai.
Ou te le’i fa’atòfà atu fo’i.
O lea la ua ou tusi atu ai, e fa’ailoa atu nisi o lagona e le’i mafai ona fa’aleo atu ia te oe.

O nei le Aso Sà o Tamà i lalo nei.
A o aga atu le mamalu o le tatou atunuu e fa’amanatu le Aso Sā o Tamā, ua ou toe nofo ma ou mafaufau i le ta mafutaga ae e te le’i sola.

Ou te nofo ma mafaufau i tua, poo le à se ese’esega o lota olaga pe ana muamua e alu, ae mulimuli atu mum.
Ona ou ‘ata ai lea i le maoa’e o fuafuaga a le Atua, auà ana è muamua ae matou nonofo ma mum- ailoga e uma la’u à’oga auà o mum e loto vaivai toe sao ai a’u viligà ata. Lol.

Na ou manatua o’u tausaga fa’afiufiu ina ua ou àu i le Iunivesite.
Na ou fail i la’u tausaga muamua ona ua ou tagofia le ‘ava màlosi (ma le manaia o le Tamaligi Tree)- na e folafola le tipiga o lo’u ulu I le to’i. 🙄😂
Na ou toe fail fo’i i le Semester muamua o le tausaga e soso’o ai (ona e le’i lava a la’u tafao i le Secret Garden)- na e folafola le tuli o a’u e su’e sa’u galuega ià Frankie. 🤦‍♀️
Ana lè fai mai le NUS o lo’u avanoa mulimuli lea ua tu’u mai ma ‘ou fefe i e tulia mo’i a a’u e su’e sa’u job ia Frankie, ou te lè toaga e fai a’u meaa’oga- ma fa’au’u ai loa.

Na ou manatua le to’atele o tagata na iloa oe ae lua te le’i fetaui ma mum, e fai mai o oe o se tagata e sauà tele.
Ae e lè galo ia te a’u lau tala na fai mai ina ua ta’u atu e Aunty Losa ua ‘ou ma’i ia Rosie.
Sa ou fa’apea o a’u mo’i a ua uma, ae e fai mai,
“Lene, e leai ma se mea o le a e mà ai. O mea ia, e kukupu, ma e kukupu pea. A fesili aku a seisi ià ke oe poo ua e ma’i, fai iai e leai- ua e maguia. E ke lè gofo mai fo’i i le fale. E ke alu a e fa’auma lau a’oga si o’u afafige fo’i”
O lau tala lea Dad na lu’i ai a’u ma malosi ai lo’u loto e amo atu, amo ifo ma toe amo mai lo’u manava i le Iunivesite e fa’auma a’u pepa e aunoa ma se mà po o se popole.

Mulipola Anitelea and grand daughter Rosie, le tama teine a Marlene.

O ou uiga agamalù ia ou te fa’atusatusaina i le alofa lè fa’atuà’oia o le Atua i lana fànau.

Na ou manatua ou toe taimi, ou te o’o atu i le falema’i ua e lè iloa seisi.
Ua vaivai fo’i le tàtà o lou fatu.
Nà a’ami mai a’u e le tama’ita’i fòma’i ma ia fa’ailoa mai le mà’ale’ale o le tùlaga ua e iai.
Na ia saunoa mai, o le masini lenà e te ola ai.
E tapè loa le masini, nofo lau mànava, pè lou fatu, ma uma atu ai ma lou ola.

Sa iai le filifiliga na tu’u mai ià te a’u, pè ou te mana’o e toe taumafai e toe fa’ate’i lou fatu, pè leai.
A o le làtou fautuaga, e lè aogà ona toe taumafai e fa’ate’i ona o le tolu kuata o ou tòtòga, ua shut down pè ua lè aogà.

I le 22 ai là o o’u tausaga, na ou filifili ai e tu’u oe si o’u tamà e te màlòlò.
Ta’ilo a pè iai seisi filifiliga e tutusa le faigatà ma le nà filifiliga.

O le tolu ai lenà o tausaga o tatou ivi ma lou ma’i.
Tolu tausaga o tatou taofia i le falema’i.
A e te’a mai i tua, e na’o sina vaiaso lava, toe kili oe i le falema’i.
O se fa’ai’uga na ou faia ma le tīgā tele Dad.
Na ou faia ma lo’u loto pei a malepe.

Ae ina ua ou va’ai atu i lou ta’oto mai, ma lou tino ua vaivai tele, ma lau tau mànavanava, na ou fa’apea ane ai- talofa e i si o’u tamà. Ai ua leva ona e fia mapu!
Talofa e ai ua leva ona e fia malaga, ae e taofiofi lava ona o ma’ua.
Na ou manatua e tò lau mànava ua lata ina ta le sefulu I lena lava po.
E le’i iai se tà toe tala na faia auā e te le’i toe te’i mai.
E le’i aumaia fo’i ni au fa’amanuiaga mulimuli mo le fanauga a Isara’elu.
A o lo’u fa’anoanoaga sili, o le le’i maua o se avanoa ou te fa’afetai fa’alelei atu ai ia te oe Dad.

Na ou fia fa’afetai muamua lava i le moni o lou alofa ia mum, na e tu’ua ai lou vala’auina (e ui lava ina tu’uoti le tofiga) ae na e fa’amāoni lava ia mum se’ia maliu.
Sa e lè kea i ni tala a tagata, ae sà e faia lau tiute fa’atane i lana àvà.

Na ou fia fa’afetai i lau galue malosi (ave loli, ave loli tane, ave ta’avale la’u pàsese) ina ia matou ‘a’ai ma feola lelei.
E le o tatou o se àiga e mau’oa i mea fa’alelalolagi, ae o le tatou mafutaga i le tele o afiafi i luma o le tatou fa’apaologa- e leai se tau e mafai ona ou tu’ua iai.

Na ou fia fa’afetai atu mo lau lagolago i mà a’oga ma Foli ua mafai ai ona maua lata galuega e tua iai ma tausi ai i matou uma. ( ma le aiga o le kemeikiki 😂 llol)

Na ou fia fa’afetai mo le a’oa’oga Fa’aKatoliko na ma ola ane ai.
Sisila fofoga o le Atua e tele lava taimi ou te pa’ù ai ma tau segisegi ma le FaleSà, ae toe tosotoso mai lava ta’ita i le moa o le ala ona o upu na e totò i lo’u loto:
“Kaukuagà le loku, fa’amuamua le Akua. E ke fiu e fai le lalolagi, ae a e kaumamao ma le Akua, sa sili ai ga e oki aku loa ma le kumu o le lau’ele’ele”.

Na ou fia fa’afetai mo lau tausiga pea o mà’ua Foli ina ua maliu mum.
E ui lava ina to’atele è na fai atu e te toe fo’i i le tofiga auā ua mātutua tamaiti, e te le’i tu’ua ma’ua.
Ou te lē iloa pe fa’afefea ona ou tauia lau sacrifice.

Na ou fia fa’afetai mo fa’amanuiaga fa’aletino ua ma maua ma Foli ona o le lua ola finafinau ma mum.
Amuia ma’ua ua lua o atu ae ua mà nonofo i se fale palagi e leai se aitalafu, feoa’i i se ta’avale e leai se aitalafu, a o se fanua i lalo o lota ita lava igoa.

Dad, matua ou misia lava oe.
Aemaise lava i vaiaso fa’apènei auā e pau nei o aso e fa’ataga ai e lo’u mafaufau lo’u loto ina ia lagona uma le tīgā o le misia o le tatou mafutaga.
O isi uma aso, pōpō I totonu ma fa’agasolo. Lol.

Ou te misia lou leo i le ‘aufaipese i Aso Sà, auà e manaia ai lava lau malū i malū uma a le aufaipese a Siusega. Which reminds me, ua lua fetaui ma lau tama o Ligo? Oage fo’I la e fai se kou aufaipese ma Mama Pa’i, Mama Tina, Stovi, Tony ma mum. Lol.

Ou te misia le afe atu o lata ta’avale I le fale o lo’o e nofonofo mai i lou nofoa i le fa’apaologa ma maitau uma tagata ma ta’avale e pasi ane. You, the Champion of faipoga. hahaha

Ou te misia lau faufautua ma lau fa’amàlosi’au mai pe a ou vaivai. Aemaaaaise lava I lenei taimi I le tele o lota le mautonu ia Atapana ma le faakelewindy.

Ou te misia lau ‘ote mà tā tùliga i autafa o le fale pe a e ita (ma iputì ma ipu ‘ai a lè vave lata ‘alo ua ta foa)

Ou te misia taimi a e ita ia te a’u ua tuli a’u, ona e toe alu atu fo’i lea e su’e mai lau pele. (Ardee #DontYouEver )😂

Ou te misia si au ‘ata taufa’ase’e ma ou uiga mategatā, o lau pupula pei se pupula a se sifi o se aka kau faga.

Ou te misia ta talanoaga ma le fa’alogologo atu i ou mafaufauga- ma au upu fa’asufi loto. Ta te ‘ata, ‘ata, ota tagi, ota toe ‘ata.

Ou te misia ou lima ma lau fusi mai.
O lima sa ou malu ai.
O lima sa ou fa’amoemoe iai mo le tausiga, puipuiga ma le ta’ita’iga lelei.
Poo afea a ou toe fa’alogoina ai le mafanafana o ou lima Dad?

Happy Father’s Day up there old man.
Fa’afetai le alofa!

Se’i pà siga moe ua leva fo’i le pò.
You take care up there and pray for us as we pray for you.
Ask Mother Mary to watch over us, especially Rosie please, she’s a feisty one. Lol.
Give a BIG BIG hug to mum from me.
Write back soon okay?

I love love love you forever!

Marlene Mulipola is the SSAB Manager New Extension.

_________________

Republished with permission.