Tuesday, February 18, 2020

Faamatalaga o Uiga Louloua o le Tau Numera 9

FA’AMATALAGA O UIGA LOULOUĀ OLE TAU NUMERA IVA (9) – UIGA FA'ATUPULAIA O TA'AVILIGA VAIVAI O MATAGI. FA’AMAUINA E LE OFISA OLE VA’AI-TAU ILE ITULA...